Zestawy i sprzęt komputerowy dla wymagających...
(056) 6605332 masz pytanie? skontaktuj się z nami
twój koszyk jest pusty... zapraszamy do zakupów !
1 2 3 4

Znajdź produkt na stronie

Zawężarka wyników wyszukiwania, podaj kategorie, cene...

Bachcomp.pl » podstrona

O sklepie

Sklep internetowy Bachcomp.pl. To sklep bardzo dobrze zaopatrzony, przyjazny dla klienta, posiadaj?cy mi?? i profesjonaln? obs?ug?, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Staramy si? zrozumie? oraz odpowiedzie? na wszystkie pytania naszych klientów. S?u?ymy profesjonalnym doradztwem oraz wsparciem technicznym. Staramy si? dotrze? zarówno dla zwyk?ych u?ytkowników komputerów jak i do mi?o?ników sprz?tu komputerowego, pragn?cych wycisn?? ze swoich maszyn maksymaln? moc.

Bachcomp posiada w swojej ofercie sprz?t komputerowy wyj?tkowej jako?ci , który wyró?nia si? stabiln? prac?, wysok? wydajno?ci? oraz ponadprzeci?tn? trwa?o?ci?. Oferowany, w Bachcomp, towar pochodzi od polskich dystrybutorów sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania, którzy tak jak my, ceni? sobie jako?? oraz staraj? si? wychodzi? naprzeciw oczekiwaniom konsumentów bran?y ITI. Wspó?pracujemy z takimi producentami firmowych komponentów informatycznych jak: AMD, MSI, Epox, DFI, Leadtek, Asus, Kingstone, A-Data, Modecom, Aerocool, Canon oraz wieloma innymi.

Przed wprowadzeniem towaru do naszej oferty dokonujemy gruntownych testów podzespo?ów i ca?ych komputerów. Wyniki tych testów umieszczamy w dziale recenzje. Sprz?t szczególnej jako?ci jest wyró?niany i szczególnie polecany naszym klientom. Nasza strona posiada tak?e system oceny produktów dokonywany przez u?ytkowników danego towaru. Do oceny mo?na doda? tak?e krótkie wypowiedzi zawieraj?ce opis dzia?ania oraz wra?enia z funkcjonowania podzespo?u komputerowego lub ca?ego komputera. Naszym celem jest nie tylko udzielanie informacji, ale tak?e czerpanie wiedzy z do?wiadcze? naszych klientów.

Firma Bachcomp to nie tylko sprzeda? komputerów. To tak?e serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny podzespo?ów i zestawów komputerowych. Zajmujemy si? równie? obs?ug? informatyczn? firm, zak?adów pracy, urz?dów i instytucji. Instalujemy i konserwujemy sieci, zak?adamy i obs?ugujemy serwery. Sprzedajemy oraz instalujemy oprogramowanie komputerowe. Na naszej stronie znajdziecie Pa?stwo najnowsze informacje z dziedziny podzespo?ów komputerów oraz oprogramowania komputerowego.

Dokonujemy tak?e profesjonalnego doradztwa z dziedziny informatyki. Szczególnie polecamynasze konfiguracje sprz?towe. Bachomp to sklep dla ludzi ceni?cych stabilno??, ale tak?e pragn?cych posiada? najnowsze technologie oraz du?? wydajno??. Jako pierwsi w bran?y oferujemy komputery ju? przez Nas zmodyfikowane, które charakteryzuj? si? wyj?tkow? moc?, a zarazem gwarantujemy ich stabiln? prac?. Klienci posiadaj?cy ju? wiedz? z dziedziny overclockingu mog? dokona? samodzielnych modyfikacji w oparciu o oferowany przez nas sprz?t. Ka?de zamówienie jest traktowane indywidualnie i jak najbardziej powa?nie. Robimy wszystko by transakcje by?y przeprowadzane szybko i z obopólnym zadowoleniem.

Bachcomp jest sklepem stworzonym przez ludzi i dla ludzi. Dzia?amy w oparciu o nasz sklepowy kodeks honorowy, którego g?ówn? zasad? jest nie sprzedawaj tego co sami by?my nie kupili.

?yczymy mi?ych zakupów!

Dostawa zamówionych towarów realizowana jest w dni robocze (poniedzia?ek - pi?tek) i wyjatkowo w soboty (poczta polska, specjalne zlecenie UPS), wedle dyspozycji Klienta za po?rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej "UPS". W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i niemo?no?ci zdobycia go na czas realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany w celu ustalenia dalszych losów zamówienia.

Koszt wysy?ki:

Pobranie 9-30 z? w zale?no?ci od wagi (1-15 kg)
Przedp?ata 7-30 z? w zale?no?ci od wagi (1-20 kg)
Kurier UPS z ubezpieczeniem tylko 16 z? (Przelew)

UWAGA:

Firma Bachcomp nie odpowiada za jako?? uslug Poczty polskiej. Nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia spowodowane przez Poczt? polsk?.

Gwarancja i Reklamacja:

Na wszystkie zakupione towary w zakupione w sklepie Bachcomp udzielana jest gwarancja producenta.

Okresy gwarancji s? ró?ne w zale?no?ci od rodzaju i producenta towaru. Karta gwarancyjna zawieraj?ca warunki gwarancji i jej realizacj? zostanie dostarczona w przesy?ce zawieraj?cej towar. W przypadku reklamacji karta gwarancyjna musi zosta? do??czona do reklamowanego towaru.

Reklamacje za?atwiane s? w przeci?gu 14 dni roboczych od ustalenia ich zasadno?ci i w zale?no?ci od trybu reklamacji (gwarancja lub r?kojmia) towar mo?e by? naprawiony lub wymieniony na nowy tego samego rodzaju lub inny ale nie gorszy od towaru reklamowanego. Termin realizacji reklamacji mo?e przekroczy? 14 dni, je?eli b?dzie to konieczne ze wzgl?du na sprowadzenie cz??ci od producenta, lub konieczno?ci wys?ania produktu do serwisu producenta albo sprowadzenia nowego produktu.

Osoba reklamuj?ca towar, zakupiony w sklepie Bachcomp, dostarcza go do punktu serwisowego Bachcomp swój koszt. Wyjatkiem s? towary obi?te gwarancj? typu "door to door". Po realizacji zlecenia reklamacyjnego towar jest dostarczany do klienta na koszt firmy Bachcomp.

Sklep komputerowy Bachcomp zastrzega sobie prawo obci??enia klienta kosztami transportu oraz serwisu w przypadku gdy reklamacja jest nieuzasadniona tzn. towar jest sprawny lub zosta? uszkodzony fizycznie przez klienta.