Zestawy i sprzęt komputerowy dla wymagających...
(056) 6605332 masz pytanie? skontaktuj się z nami
twój koszyk jest pusty... zapraszamy do zakupów !
1 2 3 4

Znajdź produkt na stronie

Zawężarka wyników wyszukiwania, podaj kategorie, cene...

Bachcomp.pl » podstrona

Serwis

W przypadku awarii lub problemów z dzia?aniem artyku?ów, które zosta?y zakupione w sklepie komputerowym Bachcomp, mo?na zg?osi? j? bezpo?rednio do producenta przedmiotu lub zarejestrowa? na stronie firmy Bachcomp w zak?adce Serwis.

 
Zg?oszenia serwisowego dokonuj? zarejestrowani klienci sklepu Bachcomp. Zg?oszenia dokonuje si? poprzez panel u?ytkownika / konto klienta i zak?adk? RMA.
 
Do zg?oszenia serwisowego potrzebne b?d?:
 
1. karta gwarancyjna zakupionego produktu
2. podanie objawów nieprawid?owej pracy urz?dzenia
3. napisanie pe?nych danych osobowych osoby zg?aszaj?cej usterk?
 
Po wp?yni?ciu formularza zg?oszeniowego, pracownik firmy Bachcomp sprawdzi zg?oszenie i zaakceptuje je – gdy b?dzie poprawne , lub odrzuci – gdy b?dzie mia?o braki lub przedmiot b?dzie ju? po gwarancji. Zaakceptowane zg?oszenie otrzyma numer RMA.
 
Niesprawny przedmiot nale?y dostarczy? do siedziby firmy Bachcomp, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi elementami, które by?y do niego do??czone.
 

Kliknij tutaj aby przej?? na stron? Formularza RMA